HOME

     
 
 
 

REGLAMENT I BASES DE LA COMPETICIÓ - CIRCUIT CATALÀ DE BOWLING TENPIN
TEMPORADA 2010 - 2011

1. Participació

1.1. No existeix limitació d’edat.

1.2. La competició és oberta a tots els jugadors/es amb llicència de la FCBB de la temporada 2010-2011.

1.3. Hi haurà dues classificacions, una scratch i una altra amb handicap.


2. Sistema de joc de classificació

2.1. Tots els jugadors/es faran una sèrie de 6 partides, amb possibilitat de sèries de repesca il·limitades.

2.2. Es classificaran per jugar la final scratch els 16 millors jugadors i les 8 millors jugadores a la suma de les 6 partides de la millor sèrie.

2.3. En cas d’empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida. Si persisteix l’empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament.

2.4. Final consolació, la jugaran els 24 primers jugadors classificats amb handicap a la suma de les 6 partides de la millor sèrie, que no estiguin classificats/des a scratch.

2.5. Els jugadors i jugadores classificats amb handicap, faran 6 partides partint de cero.


3. Final Scratch

3.1. Final etapa 1: Els jugadors i jugadors classificats a scratch, faran 4 partides acumulant el 50% dels pals de la millor sèrie de classificació, passaran a l’etapa 2 de la final els 10 millors classificats i les 2 millors dones que no estiguin entre els 10 primers classificats.

3.2. Final etapa 2: Els semifinalistes es dividiran en 2 grups, Grup A: format pels classificats en els llocs parells (2-4-6....). Grup B: format pels jugadors classificats en els llocs senars (1-3-5....), cada grup s’enfrontarà contra tots a una partida.

3.3. Final etapa 3: Per decidir la classificació final, els jugadors s’enfrontaran a una partida partint de cero, el jugador 1r del grup A amb el jugador 1r del grup B per decidir el 1r i 2n classificat, el jugador 2n del grup A amb el jugador 2n del grup B, per decidir el 3r i 4r classificat i així successivament.

3.4. En cas de retirada en algun enfrontament de la final, el jugador/a sense contrincant serà declarat guanyador de l’enfrontament.


4. Desempats

4.1. Series de classificació i en l’etapa 1 de la final, es classificarà el/la jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida. Si persisteix l’empat es classificarà el/la jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament.

4.2. Enfrontaments finals: en cas d’empat en una partida de la final, es desfarà amb un llançament amb el joc complet de pals, que es repetirà fins a desfer l’empat, en la mateixa pista en que s’ha produÏt l’empat. El jugador millor classificat triarà l’ordre de joc del primer llançament. Pel segon llançament l’ordre serà el contrari, i així successivament.


5. Inscripcions

Totes les inscripcions s’ha de trametre amb el full normatiu per correu electrònic gerencia.fcbb@tbowling.cat o bé a la seu de la Federació, abans de la data límit indicada en cada una de les convocatòries. Aquestes es faran a través dels clubs afiliats a la Federació, fent constar nom, cognoms i número de llicència catalana, i les sèries on es vol participar.

Per tal de facilitar la participació, s’accepten inscripcions fora del termini sempre que hi hagi places lliures.

La Federació reemborsarà el cost íntegre de les inscripcions dels jugadors/es que siguin baixa per causes justificades, sempre que ho comuniquin per escrit a la Federació abans del primer dia de joc de la prova corresponent.


6. Absències

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la Federació l’absència, es considera no presentat /da a efectes disciplinaris.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a la Federació, es considera infracció disciplinària.

En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.


7. Normativa aplicable

S’aplicarà la normativa de la WTBA, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la Federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


8. Premis

Ajuts econòmics per despeses de desplaçaments i participació, i drets d’inscripció a competicions internacionals.