HOME
   
 
FCBB: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDIÀRIA  (14.05.2018)
     
 
Es convoca la sessió de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dijous 14 de juny de 2018 a la Sala David Moner de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Rambla de Catalunya, 81, principal) a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores en segona i definitiva, amb el següent ordre del dia: 1.Informe del President. 2.Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2017 de Bowling Tenpin, Bolos Leoneses i Bitlles Catalanes. 3.Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2017 amb el tancament del balanç i compte de resultats. 4.Aprovació, si s’escau, del pressupost per l’exercici 2018, ordinari, extraordinari i finançament. 5.Aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació anual, els programes i activitats esportives de l’actual exercici. 6.Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pressupost per tal d’adaptar-lo a les eventuals subvencions. 7.Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pla d’actuació dels programes i activitats. 8.Modificació de les quotes d’afiliació i llicències federatives. 9.Modificació si s’escau de reglaments. 10.Ratificació càrrecs de la Junta Directiva 11.Nomenament de dos interventors, entre els assistents a l’assemblea, que aprovaran i signaran l’acta conjuntament amb el president i el secretari. Barcelona, 14 de maig de 2018 Nota : Aquelles entitats que desitgin fer esmenes als documents objecte d’aprovació, podran fer-ho per escrit fins a les 20 hores del dia 30 de maig de 2018, esmenes que hauran de ser presentades directament a la secretaria de la federació, signades pel representant legal de l’entitat. A l’Assemblea només es discutiran les esmenes que hagin estat presentades per escrit i en els terminis abans esmentats.
 
     
 
imprimir pujar
 
     

 

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades