HOME

     
    
 
 
CAMPIONATS NACIONALS DE CATALUNYA DE BOWLING TENPIN I COPA GENERALITAT
REGLAMENT I BASES DE LA COMPETICIÓ DE LA 21a EDICIÓ
 
1. PARTICIPACIÓ

Hi poden participar tots els jugadors i jugadores de clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, amb la llicència corresponent a la temporada vigent un cop formalitzada la inscripció.
 
2. FORMAT DE LA COMPETICIÓ

Equips de quatre jugadors, masculins, femenins i/o mixtes. Els equips han d’estar formats per jugadors i jugadores del mateix club. S’admeten equips incomplets i jugadors individuals.
   
3. SISTEMA DE JOC

El sistema de joc és per equips de quatre que s’han de definir en el moment de formalitzar la inscripció. La competició és absoluta pel què les jugadores femenines se’ls sumaran 8 pals per partida. Cada club pot inscriure un nombre d’equips il·limitat.

La competició es desenvolupa en tres sèries i un màster individual que es jugaran en el decurs de la temporada de gener a maig, els equips estaran formats per dues parelles, la formació de les parelles també s’ha d’especificar en el moment de la inscripció. La categoria de la parella la determinarà el/la component de categoria superior.

En cada una de les sèries es jugaran 6 partides, canviant dues pistes a la dreta a cada partida. Hi haurà sorteig de pistes a l’inici de cada sèrie.

Els campionats de Catalunya es jugaran amb 3 patrons d’oli diferent per cada una de les sèries.


3.1. Jugadors reserva

S’admetran jugadors reserva en cas de lesió o causa justificada, els resultats del jugador suplent seran vàlids per a totes les proves. La parella que aculli un suplent mantindrà la categoria inicial.

3.2. Empats

Els empats en qualsevol de les proves es resoldrà de la següent manera: es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida, si persisteix l’empat, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament.

3.3. Màster

Es classificaran per disputar el màster els 10 millors jugadors de les categories, primera, segona i tercera masculina i les 6 millors jugadores de les categories primera i segona.

3.4. Sistema de joc

Els classificats jugaran una sèrie de 6 partides partint de cero, els 3 millors disputaran una defensa de posició que decidirà el campió i campiona del màster.

   
4. TROFEUS

Medalles d’or, argent i bronze per als tres primers classificats de cada una de les categories a la suma de les 18 partides. Medalles d’or, argent i bronze pels tres millors classificats en categoria juvenil (sub18) masculins i femenins, a la suma de les 18 partides.

Medalla d’or, argent i bronze per a les tres millors parelles de cada una de les categories a la suma de les 36 partides.

Medalla d’or, argent i bronze per als tres millors equips classificats absoluts a la suma de les 72 partides.

Medalla d’or, argent i bronze als tres millors del màster masculí i femení.


   
5. INSCRIPCIONS

Totes les inscripcions es trametran a través dels clubs al correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé a la seu de la Federació, abans de la data límit indicada per a cada una de les sèries, per això caldrà formalitzar el full d’inscripció que la Federació facilitarà i que estarà disponible al web des del dia de la publicació de la convocatòria.

Els clubs hauran de comunicar a la federació, els dies de joc per a cada una dels seus equips i sèries en el full d’inscripció reglamentari, no és imprescindible que tot l’equip jugui la mateixa sèrie, evidentment les parelles si que ho han de fer. La Federació obrirà les inscripcions un mes abans a la celebració de cada una de les sèries.

5.1. Preu

El cost de l’equip es de 160€ per sèrie, parelles 80€ i jugadors individuals 40€

   
6. ABSÈNCIES

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la Federació l’absència, es considerarà no presentat/ada a efectes disciplinaris i l’equip quedarà desqualificat per a la prova de clubs, la resta de l’equip podrà seguir jugant les seves sèries per a la classificació individual. El jugador jugador/a no presentat haurà d’abonar les despeses d’inscripció.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a la Federació, es considerarà infracció disciplinaria.

En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.
   
7. COPA GENERALITAT

A la Copa Generalitat hi participaran, el millor equip de cada club d’acord amb la classificació dels Campionats de Catalunya fins a 8 equips. La Federació publicarà la llista d’equips classificats i la llista d’equips reserva, en cas de renúncia d’algun equips, s’aniran incorporant, atès que a la competició sempre hi ha d’haver 8 equips.

7.1. Sistema de joc

Els 8 equips s’enfrontaran en un Petersen (tots contra tots, 7 partides), els equips obtindran en cada enfrontament una bonificació de 20 punts per partit guanyat, 10 per partit empatat i 0 per partit perdut, els 3 millors resultats en cada un dels enfrontaments, independentment de si han perdut o guanyat, obtindran 3,2 i 1 punts addicional a la puntuació.

7.2. Empats

Els empats es resoldran de la següent manera, a) l’equip que hagi obtingut més punts en l’enfrontament directe, b) suma de pals totals.

7.3. Formació del equips

Els clubs podran decidir la formació de l’equip sempre que els jugadors alineats hagin participat a les sèries dels Campionats de Catalunya. Cada equip podrà tenir un jugador/a reserva que també ha d’haver participat a les sèries. El/la jugador/a reserva podrà entrar en qualsevol enfrontament.

   
8. INSCRIPCIONS

Els clubs hauran de formalitzar la inscripció del seu equip en el full normalitzat que s’adjunta a la convocatòria fent constar els noms, cognoms i número de llicència dels components de l’equip i si s’escau del reserva.

Les inscripcions s’ha de trametre per correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé personalment a la seu de la federació abans del termini que estableixi la convocatòria, en el full d’inscripció normalitzat que facilitarà la federació.

Atès que es cobreixen les baixes caldrà que els equips suplents manifestin el seu interès o no, a participar en cas de renúncia dels equips titulars.

8.1. Preu

Cada equip abonarà 100 € en el moment de formalitzar la inscripció, al compte de la Federació 2100 0900 91 0209691981 fent-hi constar el nom del club i concepte.

   
9. NORMATIVA APLICABLE

És imprescindible l’ús de l’equip de club (tot l’equip ha de dur la mateixa indumentària), no està permès en el decurs de tota la competició, el tabac ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

Tota la informació la trobareu al web de la federació www.fcbb.cat .


Aquest reglament i bases de competició va ser aprovat en assemblea el passat 20 de juny de 2017.
   
Barcelona, desembre 2017
   
REGLAMENT I BASES DE LA COMPETICIÓ
4t CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR
 
1. PARTICIPACIÓ

Hi poden participar tots els jugadors i jugadores de clubs afiliats a la Federació Catalana Bitlles i Bowling, amb la llicència corresponent a la temporada 2017-2018 nascuts abans del 24 de juny de 1968.
 
2. FORMAT DE LA COMPETICIÓ

Individual amb handicap. Serà d’aplicació el handicap corresponent als resultats oficials de la FCBB de la darrera llista de la temporada 2017-2018, amb un mínim de 24 partides, en el cas de no complir-se aquest requisit, s’aplicarà el handicap de la darrera llista de la temporada 2016-2017, en cas de no complir-se cap dels dos requisits anteriors es calcularà el handicap de la sèrie de classificació.
   
3. SISTEMA DE JOC

Tots i totes les participants jugaran una sèrie de 6 partides de classificació, canviant una pista a la dreta cada dues partides.

3.1. Es classificaran per a la final els/les 21 millors classificats de la llista general, més les 3 millors jugadores femenines que no estiguin entres els/les 21 millors de la llista general.

3.2 En cas d’empat es classificarà el jugador/a amb el handicap més baix, si persisteix l’empat es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida i així successivament.

   
4. FINAL

Els jugadors i jugadores classificats jugaran 6 partides acumulant el 50% dels pals obtinguts en la sèrie de classificació, el i la jugadora que obtinguin més pals seran els campions de Catalunya.

   
5. TROFEUS

Medalles d’or, argent i bronze per als tres primers classificats masculins i femenins.

   
6. INSCRIPCIONS

Totes les inscripcions es trametran a través dels clubs al correu electrònic de gerència, gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé a la seu de la Federació, abans de la data límit indicada, per això cal formalitzar el full d’inscripció que la federació facilitarà i que estarà disponible al web des del dia de la publicació de la convocatòria.

6.1. Preu: El cost de la competició és de 40€ per jugador/a. Les inscripcions s’abonaran fent ingrés al compte de la Federació següent: La Caixa ES65 2100 0900 9102 09691981, fent constar el nom del club i concepte. La Federació emetrà l’albarà i factura corresponent que tindreu disponible a l’aplicació de llicències.
   
7. ABSÈNCIES

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la Federació l’absència, es considera no presentat a efectes disciplinaris.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a la Federació, es considera infracció disciplinaria.

En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.
   
8. NORMATIVA APLICABLE

És imprescindible l’ús de l’equip de club, no està permès en el decurs de tota la competició, el tabac ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WTBA, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

   
9. DISPOSICIÓ FINAL

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.
   
   
Barcelona, octubre 2017
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades