HOME

     
   
 
 
   
REGLAMENT GENERAL DE LA LLIGA CATALANA DE BOWLING TENPIN

Aprovat a l’assemblea general de 21/06/2016 i modificat en l’assemblea general ordinària de 14/06/18, assemblea general extraordinària de 16/09/19


1. Participació

Podem participar a la Lliga Catalana de Bowling tenpin, tots els clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, un cop formalitzada la inscripció corresponent.


1.1. Llicències

Tots els participants han de tenir la llicència de la FCBB corresponent a la temporada vigent.


1.2. Reglamentació

S’hi aplica la reglamentació vigent de la IBF (International Bowling Federation)


1.3. Divisions

  • Divisió d’honor.......... 6 equips
  • Primera divisió.......... 6 equips
  • Segona divisió........... 12 equips
  • Tercera divisió.......... 12 equips


Totes les divisions son mixtes, els clubs poden presentar equips compostos només per homes, només per dones o bé mixtes. Les dones jugaran a scratch (sense els 8 pals de handicap) com els homes.

Segons el nombre d’equips inscrits la tercera divisió podrà està composta per dos o més grups amb la possibilitat de crear una 4a divisió.

En totes les divisions els equips estaran formats per 4 jugadors/es titulars més dos reserves com a màxim en cada una de les concentracions.


2. Sistema de joc

Els equips de totes les divisions, juguen cinc voltes en cinc concentracions , tots contra tots, en una instal·lació, per divisió.

El sistema de joc per a totes les divisions és el mateix. Es jugarà per concentracions tots contra tots, disputant-se dues partides de parelles per partit, simultàniament hi haurà enfrontaments individuals i per parelles. A cada concentració es disputaran cinc enfrontaments.


2.1. Enfrontaments

Cada equip formarà dues parelles que s’enfronten a les dues parelles de l’equip contrari. El primer jugador/a de cada un dels equips s’enfronta individualment contra el primer jugador de la parella de l’altre equip, i el segon jugador/a contra el segon/a jugador de la parella de l’altre equip. L’ordre dels jugadors/es de cada parella no es por variar a la segona partida.


2.2. Puntuació

En total es juguen 10 punts a cada enfrontament:

a) 4 punts en enfrontaments individuals
b) 4 punts en enfrontaments de parelles
c) 2 punts a la suma de pals


2.2.1. Punts individual

En cada enfrontament individual, l’equip que guanya més partides s’emporta els 2 punts, en cas d’empat cada equip obté 1 punts.


2.2.2. Punts parelles

En cada enfrontament de parelles, l’equip que guanya les dues partides o bé guanya una i empata l’altre obté els 2 punts, en cas d’empat cada equip obté 1 punts.


2.2.3. Punts per pals

En cada enfrontament, l’equip que obté un nombre més alt de pals a la suma de les partides dels 4 jugadors/es, guanya 2 punts addicionals, En cas d’empat cada equip obté 1 punt.


2.2.4. Classificacions finals

Les classificacions s’estableixen d’acord amb la puntuació final de cada enfrontament més els punts addicionals.


2.2.5. Empats a la classificació final

En cas d’empat, per determinar la classificació final s’apliquen els criteris següents i per aquest ordre.

a) Suma de les puntuacions finals dels enfrontaments entre els equips implicats.
b) Suma de pals de tots els enfrontaments jugats.


3. Ascensos i descensos

3.1. Divisió d’honor - descensos

Els equips classificats en 5a i 6a posició descendiran a primera divisió. Formaran la divisió d’honor de la següent temporada, els 4 millors equips classificats i els dos equips ascendits de la primera divisió.

3.2. Primera divisió - ascensos i descensos

Els dos equips millor classificats a punts un cop acabades les 5 concentracions pujaran a la divisió d’honor. Els dos equips classificats en 5a i 6a posició descendiran a segona divisió. L’equip classificat en 3r lloc mantindrà la categoria i l’equip classificat en la 4a posició, disputarà la final de permanència.

Formaran la primera divisió de la següent temporada: l’equip 3r classificat, els dos equips descendits de la divisió d’honor els equips campions dels grups A i B de la segona divisió i l’equip campió de la final de permanència -ascens.

3.3. Segona divisió - ascensos i descensos

L’equip campió de cada grup (A i B) pujaran a la primera divisió, els equips classificats en la 6a posició de cada grup (A i B) descendiran a la tercera divisió. Els equips classificats en 2a i 3a posició de cada grup (A i B) disputaran la final d’ascens a primera divisió. Els equips classificats en la 5a posició de cada un dels grups (A i B) disputaran la final de permanència.

Formaran la segona divisió la següent temporada: els equips classificats en la 4a posició de cada grup (A i B), els dos equips campions de tercera divisió de cada grup (A i B), els equips classificats en 5a i 6a posició de primera divisió, els equips classificats del 2a al 5è de la final d’ascens permanència de primera divisió, i els equips campió i 2n classificat de la final d’ascens/permanència a segona divisió

3.4.Tercera divisió – ascensos

L’equip campió de cada grup (A i B) pujaran a la segona divisió, els equips classificats en 2a i 3a posició disputaran la final d’ascens a segona divisió. Formaran la tercera divisió per la següent temporada: la resta d’equips justament amb els dos equips descendents de la segona divisió i els 4 equips classificats en 3a,4a,5a i 6a posició de la final d’ascens/permanència a segona.

Totes les finals es jugaran amb el sistema de concentració tots contra tots a partit únic de dues partides i amb el mateix sistema de punts de la lliga, cinc enfrontaments de dues partides i deu punts en joc a cada enfrontament.


4. Incompatibilitats

Cada club només pot tenir un equip en la divisió d’honor i primera divisió. Cap equip podrà pujar de divisió si el club al qual pertany té un equip. S’admet més d’un equip a segona i tercera divisió.


5. Alineacions

A l’inici de cada enfrontament, els clubs poden alinear als jugadors/es i reserves que considerin més oportuns, sempre que es respectin les limitacions descrites en el punt 1..3. d’aquest reglament. Aquesta alineació es pot mantenir durant tota la jornada o bé es pot modificar a l’inici de cada enfrontament.

5.1. Control de llicències

Abans de cada jornada els equips enviaran les seves alineacions a la federació per tal que aquesta verifiqui que els jugadors alineats estan en possessió de la llicència, tot i així el delegat de la FCBB de la jornada, podrà demanar que es presentin les llicències o en el seu defecte la llista de llicències sol·licitades pel club a la FCBB, aquest llistats estan disponibles a l’aplicació de llicències sempre que s’hagi fet el tràmit. Els equips podran presentar aquesta llista en paper o bé entrant a l’aplicació des d’un dispositiu mòbil.

5.2. Limitació en l’alineació

Els clubs amb més d’un equip, hauran d’enviar la llista de titulars de cada una de les divisions amb el full d’inscripció o en el moment que es convoqui la primera jornada.

El jugador/a que hagi participat o format par d’un equip no pot fer-ho en un altre. Per participar s’entén que ha jugat.

Aquest article s’aplica en el cas que un club tingui més d’un equip participant a la Lliga Catalana de Bowling Tenpin (en qualsevol de les divisions).Els clubs amb un únic equip participant a la lliga no tenen limitació de jugadors, sempre que es respectin les limitacions descrites al punt 1.3 d’aquest reglament. 5.3. Jugadors reserves

Tal i com es descriu en el punt 1.3. s’admeten dos jugadors/es reserves per concentració, aquest podran entrar en joc al inici de cada un dels enfrontaments. Només es permet un canvi per parella.

5.4. Jugador lesionat

Si un jugador/a es lesiona en el decurs d’una partida, aquets podrà ser substituït per un reserva per tal de completar-la.

Aquest fet ha de constar a l’acta de la competició i posteriorment s’hi ha d’adjuntar l’informe mèdic de l’asseguradora.

El resultat d’una partida incompleta només puntua per a l’equip, no compta per a la mitjana del jugador/a lesionat ni del jugador/a reserva.

5.5. Equip no presentat

a) Un equip es considera no presentat quan no té un mínim de tres jugadors/es per començar l’enfrontament.

b) Si un equip no es presenta a la primera concentració de la Lliga i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, queda exclòs directament de la competició.

c) Si un equip no es presenta en les altres concentracions i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, se li resta de la seva puntuació un punt per enfrontament.

d) Els equips rivals juguen les seves partides a les pistes corresponents, havent de superar la pròpia mitjana menys un 10% per guanyar els punts.

e) L’equip no presentat ha de pagar les despeses corresponents a la Federació i, en qualsevol cas, aquest fet serà causa d’expedient disciplinari.

5.6. Equip incomplet

a) En les partides individuals, el jugador/a no presentat no aporta cap punt. El jugador que s’hi enfronta ha de superar la seva mitjana menys un 10% per guanyar els punts.

b) En les partides per parelles només pot jugar una parella de l’equip incomplet. La parella que juga contra la parella incompleta ha de superar la seva pròpia mitjana menys un 10%. El tercer jugador/a de l’equip incomplet ha de jugar l’enfrontament individual contra el/la primer jugador/a de la parella contraria.

Exemple enfrontament individual: un jugador/a amb una mitjana de 185 haurà de fer com a mínim 167 per guanyar els punts en litigi.

Enfrontament de parelles: si la suma de les mitjanes de la parella que s’enfronta contra la parella incompleta es de 395 pals hauran de sumar com a mínim 356 pals per guanyar els punts en litigi.

5.7. Equip absent

En aquelles divisions on hi falti un equip, tots els equips s’enfrontaran contra un equip absent. Per guanyar el punts, els equips hauran de superar la seva pròpia mitjana menys un 10% , seguint el mateix criteri que en l’apartat 5.6 d’aquest reglament


6. Ordre de pistes

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling es la responsable de comunicar l’ordre de pistes i enfrontaments, que establirà segons els característiques de cada instal·lació. Així mateix l’ordre de pistes s’establirà per sorteig a cada concentració, aquest sorteig es farà a la federació i aquesta ho comunicarà en el moment de cada una de les convocatòries.


7. Delegat/da de la federació

Amb la finalitat de regular el joc i fer complir la normativa vigent, totes les concentracions estaran dirigides per dos delegats/des designats per la Federació, en cada jornada 3 dels equips participants aportaran un anotador/a per a la confecció de les actes de joc que supervisaran els delegats. L’assignació d’anotadors es farà per sorteig a la federació amb antelació a la jornada, la funció d’anotador la podrà fer els jugador o jugadora reserva.

7.1. Funcions del delegat/da

Són funcions del delegat/da

a) Recollir les llicències o llista d’emissió de llicències, tant dels jugadors/es titulars com dels reserves. En cas de dubte cal anotar el número de DNI.

b) Verificar els números de llicència de les actes de joc i el nom i cognoms de cada jugador/a.

c) Anotar a l’acta de joc els resultats de les partides i puntuacions obtingudes.

d) Fer que els capitans/es dels equips revisin l’acta i la signin.

e) Signar l’acta de joc.

f) Omplir l’acta de competició que facilita la federació i fer-hi constar les incidències i signar-la.

g) Fer arribar les actes originals a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Rambla Guipúscoa, 23-25, 5è B, de Barcelona, com a màxim el dilluns següent a la celebració dels enfrontaments.


8. Incidències

Les persones participants han de respectar les decisions del delegat/da.

Qualsevol incidència o reclamació ha de constar per escrit. Cal adjuntar el document a l’acta de competició. La resolució queda a mans del jutge/essa únic de la competició de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


9. Descansos

No es permet cap descans no previst, llevat que el delegat/da ho decideixi per una causa justificada.

En el decurs de la competició, no està permès fumar ni prendre begudes alcohòliques. Aquesta prohibició afecta totes les persones implicades en la competició, tan si són jugadors/es titulars, reserves, anotadors/es o delegats.

En el decurs de la competició, es permet menjar (fruita, galetes, xocolata, fruits secs) i beure begudes no alcohòliques.


10. Trofeus

La FCBB lliurarà un trofeu als equips campions i sots-campions de cada divisió i grup.


11. Disposició final

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.


Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades